Trang tải tài liệu cho các công ty

Đối với các tổ chức và pháp nhân thương mại ở quốc gia của bạn, bất kỳ tài liệu nào được liệt kê bên dưới;

  • “Giấy chứng nhận thành lập công ty được chứng nhận”,
  • “Thỏa thuận thành lập công ty được công chứng”,
  • “Chứng chỉ hoạt động”,
  • "Phòng thương mại",
  • “Giấy chứng nhận Đăng ký Phòng Công nghiệp”,
  • “Giấy chứng nhận đăng ký thương mại”,
  • “Hồ sơ Ghi lại của Đăng ký Buồng”,
  • “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”,
  • "Ủy ban thuế",
  • “Thông báo tên thương mại được đăng trên Công báo Đăng ký Thương mại”,

các tài liệu này hoặc các tài liệu tương tự phải được tải lên hệ thống của chúng tôi từ các tổ chức chính thức chứng nhận tổ chức của bạn.

Công ty đã xác minh