MIỄN PHÍ

Mở cửa cho tất cả các doanh nghiệp, bạn có thể áp dụng và thêm 50 Sản phẩm với phiên bản này! Áp dụng ngay bây giờ! Mở cửa kinh doanh của bạn với thế giới!

 • Dung lượng 100 MB
 • Ngôn ngữ 16
 • 50 Sản phẩm
 • Trò chuyện trực tuyến

 

MIỄN PHÍ

Bắt đầu ngay

BRONZE

Hạng mục công việc SEO, sản phẩm của bạn sẽ dễ dàng được tìm thấy hơn nhiều! Nhận yêu cầu báo giá! Tham gia PttTRade!

 • Dung lượng 250 MB
 • 16 Ngôn ngữ
 • Sản phẩm vô hạn
 • Trò chuyện trực tuyến

₺7200 / mỗi năm

₺600 / mỗi tháng

Bắt đầu ngay

BẠC

Còn nhiều nữa Tối ưu hóa Sản phẩm! Phản hồi nhanh hơn! Cuộc họp video! Tìm hiểu Cách thực hiện để chuẩn bị sản phẩm của bạn!

 • Dung lượng 500 MB
 • 16 Ngôn ngữ
 • SEO 1 từ khóa
 • Sản phẩm vô hạn

₺12000 / mỗi năm

₺1000 / mỗi tháng

Bắt đầu ngay

VÀNG

Sản phẩm tối ưu hóa SEO tuyệt vời! Cơ hội tốt hơn để được tìm thấy trên Google! Phân tích sản phẩm!

 • Bộ nhớ 1 GB
 • 16 Ngôn ngữ (Thần kinh)
 • SEO 3 từ khóa
 • Sản phẩm vô hạn

₺21000 / mỗi năm

₺1750 / mỗi tháng

Bắt đầu ngay

PLATINIUM

Phân tích doanh số bán hàng! SEO cho tất cả các sản phẩm! Hỗ trợ Liên hệ Trực tiếp! Công ty đã được phê duyệt! Nhận thông tin chi tiết đầy đủ!

 • Bộ nhớ 5 GB
 • 16 Ngôn ngữ (Thần kinh)
 • SEO tất cả sản phẩm
 • Sản phẩm vô hạn

₺30000 / mỗi năm

₺2500 / mỗi tháng

Bắt đầu ngay

Thêm chi tiết!

Trang web của công ty

604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Hồ sơ công ty

604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Trang chủ Giới thiệu Công ty (Hàng năm)

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

3 miếng mỗi năm

604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

6 miếng mỗi năm

604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

12 miếng mỗi năm

Sử dụng biểu ngữ trên trang web của công ty

604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

1 mảnh

604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

2 Pieces

604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

3 Pieces

604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

6 Pieces

Công việc SEO của công ty

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Logo công ty đã xác minh (Đảm bảo công ty được chứng nhận)

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Liên kết web công ty

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Tải lên sản phẩm

10 Sản phẩm

100 Sản phẩm

150 Sản phẩm

Vô hạn

Sử dụng Hình ảnh Sản phẩm (Mỗi mặt hàng)

1 mảnh

3 Pieces

5 Pieces

Vô hạn

Hồ bơi ảnh

10 MB

250 MB

1 GB

5 GB

Sử dụng Từ khoá (Mỗi mặt hàng)

1 mảnh cho mỗi sản phẩm

3 mảnh cho mỗi sản phẩm

5 mảnh cho mỗi sản phẩm

10 mảnh cho mỗi sản phẩm

Trang danh mục trưng bày sản phẩm

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Năm 3 miếng

604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Năm 6 miếng

604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Năm 12 miếng

Trang chủ giới thiệu sản phẩm

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Năm 3 miếng

604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Năm 6 miếng

604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Năm 12 miếng

Tìm kiếm sản phẩm Tìm kiếm địa điểm hàng đầu

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Công việc SEO sản phẩm

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Hạng mục Công việc SEO

604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Dịch vụ Phiên dịch

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1

Tùy chọn

Tùy chọn

Tùy chọn

Dịch vụ dịch trí tuệ nhân tạo (16 ngôn ngữ)

604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Tin nhắn tức thời

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Cuộc gọi thoại và video

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Thống kê web của công ty

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Hiển thị nhu cầu (Những cơ hội)

Sau ngày 5

Trong giờ 48

Trong giờ 24

lập tức

Sẵn sàng mua Số lượt xem

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1

5 Xem

20 Xem

Vô hạn

Yêu cầu mua hàng

604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Đấu thầu

604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Các Mẫu Đề xuất Thư tín Sẵn sàng (13 ngôn ngữ)

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Theo dõi hàng hóa / container

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1

Tùy chọn

Tùy chọn

Tùy chọn

Quảng cáo truyền thông xã hội

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1

Tùy chọn

Tùy chọn

Tùy chọn

Báo cáo ngoại thương dựa trên quốc gia

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Hội chợ thương mại về hỗ trợ lợi ích cơ sở ngành

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Ban về Ngoại thương, Hội thảo, Hội nghị để nform

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Trung tâm Trợ giúp

604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Mr Trade đào tạo ngoại thương

604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Đào tạo Ngoại thương Trực tiếp

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Truy cập Kho lưu trữ Giáo dục Ngoại thương

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo

Giới thiệu về Thông báo Khuyến khích của Chính phủ

Biểu tượng dừng màu đỏ Hình ảnh Png 715X715 1
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo
604A0Cadf94914C7Ee6C6E552E9B4487 Dấu kiểm cong Biểu tượng hình tròn theo