1. Các bên

1.1. Tập đoàn Bưu chính Thổ Nhĩ Kỳ và Telegram (“PTT”) có trụ sở chính tại Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No: 2 06050 Ulus / ANKARA tiến hành các hoạt động của http://www.PttTRade.com (“Trang web”).

1.2. Thành viên Internet đăng ký vào Trang web (“Thành viên”)

2. Đối tượng của Thỏa thuận

Đối tượng của thỏa thuận này là xác định các điều khoản sử dụng của trang web thuộc sở hữu của PTT.

3. Quyền và Trách nhiệm của các Bên

3.1. Để trở thành Thành viên của Website, bạn phải đủ mười tám tuổi và không bị PTT cấm tư cách thành viên tạm thời hoặc vô thời hạn theo Thỏa thuận này và không bị hạn chế quyền Thành viên. Việc hoàn thành các thủ tục đăng ký theo cách thức đã nêu ở trên sẽ không dẫn đến việc trở thành Thành viên của Trang web.

3.2. Thành viên chấp nhận, tuyên bố và cam kết hành động phù hợp với tất cả các điều kiện có trong Thỏa thuận thành viên, tất cả các quy tắc được quy định trong các phần liên quan của Trang web và tất cả các luật hiện hành khi thực hiện các thủ tục thành viên, sử dụng các dịch vụ của Trang web, và thực hiện bất kỳ thủ tục nào liên quan đến các dịch vụ trên Trang web.

3.3. PTT có thể kích hoạt tư cách thành viên bằng cách phê duyệt thông tin Thành viên hoặc từ chối yêu cầu thành viên mà không cần nêu lý do.

3.4. Thành viên tuyên bố và cam kết rằng thông tin cá nhân và các thông tin khác mà họ đã cung cấp khi trở thành Thành viên của Trang web là chính xác trước pháp luật và sẽ bồi thường đầy đủ và ngay lập tức cho PTT và các bên thứ ba cho tất cả các thiệt hại mà họ có thể phải chịu do sự không chính xác của thông tin này. PTT sẽ không chịu trách nhiệm về việc yêu cầu tính chính xác của thông tin và nội dung do Thành viên gửi hoặc tải trên Trang web, được thay đổi, cung cấp hoặc đảm bảo và cam kết rằng thông tin này là an toàn, chính xác và tuân thủ pháp luật và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào sẽ phát sinh do sự không chính xác của thông tin và nội dung đã nêu. Vì lý do này, PTT có quyền yêu cầu bất kỳ loại bồi thường nào và các khiếu nại khác chống lại Thành viên đối với tất cả các khiếu nại và yêu cầu có thể được đưa ra chống lại PTT bởi bên thứ ba hoặc cơ quan có thẩm quyền.

3.5. Thành viên không được cung cấp mật khẩu thành viên cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác và Thành viên sẽ có quyền tự mình sử dụng mật khẩu đó. Vì lý do này, PTT có quyền yêu cầu tất cả các loại thiệt hại và các khiếu nại khác phát sinh từ việc sử dụng trái phép đó đối với bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào có thể được đưa ra chống lại PTT bởi bên thứ ba hoặc cơ quan có thẩm quyền.

3.6. Thành viên đã chấp nhận và cam kết rằng việc sử dụng Trang web này không vi phạm quyền của bên thứ ba không phải là các bên của thỏa thuận và tuân thủ các quy định của pháp luật. Nếu không, tất cả các nghĩa vụ pháp lý và hình sự phát sinh sẽ ràng buộc đầy đủ và độc quyền đối với thành viên. Vì lý do này, PTT có quyền yêu cầu bất kỳ loại bồi thường nào và các khiếu nại khác chống lại Thành viên đối với tất cả các khiếu nại và yêu cầu có thể được đưa ra chống lại PTT bởi bên thứ ba hoặc cơ quan có thẩm quyền.

3.7. Thành viên không được sử dụng Trang web dưới bất kỳ hình thức nào gây rối trật tự công cộng, vi phạm đạo đức chung, làm phiền và quấy rối người khác, vi phạm quyền trí tuệ và bản quyền của người khác cho mục đích trái pháp luật. Ngoài ra, Thành viên không được hành động để ngăn cản hoặc ép buộc người khác sử dụng dịch vụ (thư rác, vi rút, trojan, v.v.). Do đó, PTT có quyền yêu cầu bất kỳ loại bồi thường nào và các khiếu nại khác chống lại Thành viên đối với tất cả các khiếu nại và yêu cầu có thể được đưa ra chống lại PTT bởi bên thứ ba hoặc cơ quan có thẩm quyền.

3.8. Các ý kiến ​​và suy nghĩ được Thành viên tuyên bố, viết và sử dụng trên trang web hoàn toàn là ý kiến ​​cá nhân của riêng Thành viên đó và ràng buộc người sở hữu ý kiến ​​đó. Những quan điểm và suy nghĩ này không có mối quan tâm và kết nối với PTT. PTT không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà bên thứ ba phải gánh chịu do ý kiến ​​và quan điểm của Thành viên đã tuyên bố và đối với những thiệt hại mà Thành viên phải chịu do ý kiến ​​và quan điểm của bên thứ ba. Do đó, PTT có quyền yêu cầu bất kỳ loại bồi thường nào và các khiếu nại khác chống lại Thành viên đối với tất cả các khiếu nại và yêu cầu có thể được đưa ra chống lại PTT bởi bên thứ ba hoặc cơ quan có thẩm quyền.

3.9. PTT sẽ không chịu trách nhiệm về việc đọc trái phép dữ liệu của Thành viên và những thiệt hại có thể xảy ra đối với dữ liệu. Thành viên đã đồng ý trước là không yêu cầu PTT bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào mà họ có thể phải chịu do việc sử dụng Trang web.

3.10. Thành viên đã đồng ý không truy cập hoặc sử dụng dữ liệu của Thành viên khác mà không được phép. Nếu không, các trách nhiệm pháp lý và hình sự phát sinh từ việc này thuộc về Thành viên. Sau đó, PTT có quyền yêu cầu bất kỳ loại bồi thường nào và các khiếu nại khác chống lại Thành viên đối với tất cả các khiếu nại và yêu cầu có thể được đưa ra chống lại PTT bởi các bên thứ ba hoặc cơ quan có thẩm quyền.

3.11. Thành viên vi phạm một hoặc nhiều điều được đề cập trong Thỏa thuận thành viên này sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi vi phạm này về mặt hình sự và pháp lý và sẽ giữ cho PTT không bị các hậu quả pháp lý và hình sự của những vi phạm này. Vì lý do này, PTT có quyền yêu cầu bất kỳ loại bồi thường nào và các khiếu nại khác chống lại Thành viên đối với tất cả các khiếu nại và yêu cầu có thể được đưa ra chống lại PTT bởi bên thứ ba hoặc cơ quan có thẩm quyền. Hơn nữa, nếu sự việc được chuyển sang phạm vi pháp luật do vi phạm này, PTT có quyền yêu cầu bồi thường đối với Thành viên do không tuân thủ Thỏa thuận thành viên.

3.12.Bản quyền và / hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến phần mềm và thiết kế của Trang web được bảo vệ bởi luật hiện hành và Thành viên không thể sử dụng, mua lại hoặc thay đổi nếu không được phép. Các công ty và sản phẩm khác được đề cập trên Trang web này là thương hiệu của chủ sở hữu của họ và cũng được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ.

3.13.Một số thông tin như tên và địa chỉ Hợp đồng Internet (IP) của nhà cung cấp dịch vụ internet được sử dụng để truy cập trang web, ngày giờ truy cập trang web, các trang truy cập vào thời điểm trực tuyến trên trang web và địa chỉ internet của trang web đảm bảo quyền truy cập trực tiếp vào trang web có thể được PTT thu thập để cải tiến, phát triển Trang web và / hoặc trong khuôn khổ pháp luật.

3.14. PTT có thể sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên trong các nghiên cứu được thực hiện theo sở thích và lợi ích cụ thể của Thành viên để cung cấp dịch vụ tốt hơn, cải tiến sản phẩm và dịch vụ của mình, tạo thuận lợi cho việc sử dụng Trang web, v.v. PTT có quyền lưu giữ hồ sơ hành động của Thành viên trên Trang web.

3.15. Thành viên tuyên bố và chấp nhận rằng họ cho phép với sự đồng ý rõ ràng của mình đối với việc trình bày giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, quảng cáo, khuyến mại, lợi ích và các khảo sát về mức độ hài lòng khác của khách hàng bởi PTT trong phạm vi các ứng dụng đã có hiệu lực và / hoặc sẽ có hiệu lực. Thành viên tuyên bố và chấp nhận rằng họ cho phép thu thập thông tin cá nhân và mua sắm mà họ đã cung cấp trong quá khứ khi là thành viên của PttTrade và / hoặc theo những cách khác và / hoặc sẽ cung cấp trong tương lai cho các mục đích trên, trong số chúng với một công ty con hoặc tất cả các công ty đối tác kinh doanh của PTT và việc sử dụng hoặc lưu trữ bởi một công ty con hoặc tất cả các công ty đối tác kinh doanh của PTT. Thành viên tuyên bố và chấp nhận rằng họ cho phép thu thập ngày ngay cả sau khi tư cách thành viên kết thúc trừ khi có thông báo khác, chia sẻ chúng với một công ty con hoặc tất cả các công ty đối tác kinh doanh của PTT và việc sử dụng hoặc lưu trữ bởi một công ty con hoặc tất cả các đối tác kinh doanh các công ty của PTT. Thành viên tuyên bố và chấp nhận rằng PTT và tất cả các công ty là công ty con / đối tác kinh doanh của PTT được phép liên hệ với PTT bằng các kênh liên lạc internet, điện thoại, SMS, v.v., trừ khi có quy định khác. Thành viên tuyên bố và chấp nhận rằng không thể đưa ra bất kỳ yêu cầu bồi thường nào trực tiếp và / hoặc gián tiếp về vật chất và / hoặc tinh thần, tiêu cực và / hoặc tích cực, tóm lại là mọi tổn thất có thể gánh chịu do việc thu thập, chia sẻ, sử dụng, lưu trữ và truy cập và sẽ không giữ PTT và công ty con / công ty đối tác kinh doanh của nó chịu trách nhiệm. Nếu Thành viên muốn thay đổi sở thích chia sẻ dữ liệu của mình, họ có thể chuyển yêu cầu này đến PTT bằng các kênh liên lạc được công bố trên Trang web.

3.16. PTT có thể giải thích thông tin cá nhân của Thành viên nếu được yêu cầu là cần thiết về mặt pháp lý, chỉ khi thành viên thấy cần thiết một cách thiện chí để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc với các quy trình pháp lý được thông báo hoặc để bảo vệ quyền và tài sản của PTT và các chi nhánh của PTT / đối tác kinh doanh.

3.17. Các biện pháp cần thiết đã được thực hiện để đảm bảo rằng Trang web không có vi rút và phần mềm tương tự. Ngoài ra, để đảm bảo tính bảo mật tối cao, Thành viên phải cung cấp hệ thống chống vi-rút của riêng mình và cung cấp các biện pháp bảo vệ cần thiết. Trong bối cảnh này, Thành viên sẽ được coi là đã chấp nhận chịu trách nhiệm về tất cả các lỗi và các kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của chúng có thể xảy ra trong phần mềm và hệ điều hành của mình khi truy cập vào Trang web.

3.18. PTT có quyền thay đổi nội dung của Trang web vào bất kỳ lúc nào, thay đổi bất kỳ dịch vụ nào cung cấp cho Thành viên, chấm dứt hoặc xóa Thông tin Thành viên và dữ liệu đã đăng ký trên Trang web.

3.19. PTT có thể thay đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ các điều khoản của Thỏa thuận thành viên bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và / hoặc cảnh báo. Mọi điều khoản sửa đổi, cập nhật hoặc bãi bỏ sẽ được áp dụng cho tất cả các thành viên kể từ ngày thông báo.

3.20.Các bên đồng ý, tuyên bố và cam kết rằng tất cả các hồ sơ máy tính và bất kỳ hồ sơ nào thuộc PTT sẽ tạo thành bằng chứng hợp lệ và điều này sẽ tạo thành một hợp đồng bằng chứng.

3.21.Theo Thỏa thuận thành viên này, PTT sẽ có quyền gửi email thông báo tới địa chỉ thư điện tử và thông báo bằng SMS đến điện thoại di động của Thành viên, mặc dù Thành viên sẽ được coi là đã chấp nhận gửi email thông báo này đến điện tử địa chỉ email và thông báo SMS đến điện thoại di động sau khi được sự chấp thuận của Thỏa thuận thành viên này.

3.22.PTT sẽ nhận thanh toán và xuất hóa đơn theo gói thành viên và các dịch vụ có trong Phụ lục-1 của thỏa thuận này để đổi lại các dịch vụ được cung cấp.

3.23.Nếu Thành viên tuyên bố rằng các yêu cầu của gói thành viên mà họ đã thanh toán chưa được đáp ứng, họ sẽ thông báo cho PTT ngay lập tức. Trong trường hợp này, PTT có thể ngay lập tức thiết lập các quyền được cam kết trong gói thành viên của Thành viên sau khi hoàn thành các đánh giá bắt buộc hoặc có thể không thực hiện bất kỳ hành động nào do không xem xét yêu cầu đó là phù hợp. Trong trường hợp PTT cho rằng yêu cầu của Thành viên là phù hợp nhưng không thiết lập được các quyền đã hứa trong gói thành viên vì bất kỳ lý do gì và nếu Thành viên yêu cầu, PTT có thể hủy tư cách thành viên. Trong trường hợp như vậy, nếu phí thành viên được Thành viên trả trước, Thành viên sẽ được hoàn trả trước nếu vẫn còn phí thành viên chưa được sử dụng kể từ ngày hủy, sau khi trừ các chi phí ngân hàng, v.v. Nếu hệ thống trả góp được sử dụng để thanh toán phí thành viên, phần phí thành viên có trong tài khoản của PTT liên quan đến khoảng thời gian không được sử dụng tính đến ngày hủy sẽ được trả lại cho Thành viên sau khi trừ đi các chi phí ngân hàng, v.v.; Thành viên chấp nhận trước rằng người trả lời của Thành viên về việc trả lại số tiền trả góp không được chuyển vào tài khoản PTT chỉ là Ngân hàng có liên quan. Số tiền dựa trên việc tính toán số tiền được trả lại sẽ chỉ là số tiền mà Thành viên thanh toán từ tên và tài khoản của chính mình, không có bất kỳ khuyến khích nào, v.v. chi phí phát sinh bởi PTT, độc lập với Thành viên.

3.24.Các liên kết đến các trang web khác và / hoặc nội dung khác không thuộc quyền kiểm soát của PTT và được sở hữu và điều hành bởi các bên thứ ba khác có thể được cung cấp thông qua Trang web. Các liên kết này được cung cấp để Thành viên dễ dàng truy cập và không hỗ trợ bất kỳ Trang web nào hoặc người điều hành Trang web đó. Không có tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến thông tin có trên trang web được liên kết. PTT không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với các trang web và nội dung của chúng được truy cập thông qua các liên kết trên Trang web và những thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng các trang web này thuộc trách nhiệm của Thành viên. PTT có thể yêu cầu quyền truy cập vào các trang web được liên kết đó với sự đồng ý bằng văn bản của chính mình hoặc có thể chấm dứt quyền truy cập vào các liên kết mà PTT cho là không phù hợp vào bất kỳ lúc nào.

3.25.PTT liên tục kiểm tra tính chính xác và tính cập nhật của thông tin có sẵn trên Trang web của mình. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực đã được thể hiện, thông tin trên Trang web có thể chậm hơn so với những thay đổi thực tế và có thể khác giữa trạng thái hiện tại của dịch vụ hoặc thông tin liên quan và trạng thái của Trang web. Về thông tin có trên Trang web, không có bảo đảm hoặc cam kết rõ ràng hay ngụ ý nào được đưa ra về tính cập nhật, độ chính xác, điều khoản, chất lượng, hiệu suất, khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không giới hạn đối với chúng, ảnh hưởng đến thông tin khác , các dịch vụ hoặc sản phẩm độc lập hoặc có liên quan và về tính hoàn chỉnh của chúng.

4. Hủy bỏ Thỏa thuận

4.1.Tổng thời hạn của Thỏa thuận này được ký giữa các bên đối với tư cách thành viên trả phí là 1 (một) năm. Tuy nhiên, không có giới hạn thời gian đối với “dịch vụ miễn phí” được cung cấp dưới tên “Gói dành cho người mới bắt đầu” và tư cách thành viên sẽ tiếp tục trừ khi một trong hai bên chấm dứt Thỏa thuận này.

4.2.Thành viên có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào và trong trường hợp đó, cam kết và đảm bảo trước rằng sẽ không yêu cầu bất kỳ khoản hoàn trả nào. Quy định của Điều 3.23 được bảo lưu.

4.3.PTT có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào với điều kiện phải được thông báo bằng văn bản hoặc e-mail, và nếu việc chấm dứt này là do Thành viên hành động trái với Thỏa thuận, các khoản phí mà Thành viên đã trả sẽ không được hoàn lại mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hợp pháp nào của PTT.

4.4.Trong mọi trường hợp được pháp luật cho là bất khả kháng, PTT không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ hoặc không thực hiện các quy định được nêu trong Thỏa thuận này. Những trường hợp này và những trường hợp như vậy sẽ không được coi là sự chậm trễ hoặc không hoạt động hoặc vỡ nợ của PTT, cũng như PTT sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho những trường hợp đó.

KHAI THÁC. Giải quyết tranh chấp

Các bên đồng ý, tuyên bố và cam kết rằng Quy tắc của Luật Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được áp dụng trong bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này và các tòa án và cơ quan thực thi của Ankara sẽ được ủy quyền giải quyết các tranh chấp. PTT có quyền khởi kiện tại quốc gia nơi thành viên cư trú.

KHAI THÁC. Hiệu lực

6.1. Việc Thành viên đăng ký tư cách thành viên có nghĩa là Thành viên đã đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản có trong Thỏa thuận thành viên và các quy tắc PTTRADE khác được công bố trên Trang web.

6.2. Hiệp định này, bao gồm 6 (sáu) điều và 2 (hai) phụ lục, sẽ có hiệu lực khi các Bên ký kết và đã được các Bên đọc, được Thành viên chấp thuận bằng phương thức điện tử và không bị PTT từ chối.

PHỤ LỤC 1: Mô hình thành viên do thành viên lựa chọn

PHỤ LỤC 2: Văn bản làm rõ KVKK

PHỤ LỤC 1   CÁC MÔ HÌNH THÀNH VIÊN
 Gói khởi động
 gói bạc
 vàng trọn gói
 Platinum trọn gói
PHỤ LỤC 2
LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
VĂN BẢN THÔNG TIN

Lưu ý rằng theo Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (“PDPL”) số 6698 được đăng trên Công báo ngày 07.04.2016 và được đánh số 29677, mọi thông tin (“dữ liệu cá nhân”) do công ty chúng tôi có được có tiêu đề của người giám sát dữ liệu, mà bạn đã chia sẻ / sẽ chia sẻ với công ty của chúng tôi, thuộc về bạn sẽ được Công ty chúng tôi xử lý trong khuôn khổ được mô tả dưới đây và theo những cách được quy định trong Luật đã nêu và bất kỳ hình thức xử lý nào đối với dữ liệu của bạn bao gồm cả việc thu thập, ghi, lưu trữ, bảo quản, thay đổi, tiết lộ, truyền tải dữ liệu của bạn thông qua các phương tiện tự động và không tự động và làm cho chúng có thể truy cập được, có nghĩa là “xử lý dữ liệu cá nhân”.

MỤC ĐÍCH VÀ LÝ DO PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý cho các mục đích và lý do pháp lý để thực hiện các nghĩa vụ và cam kết của Công ty chúng tôi chủ yếu theo phạm vi của Luật Dịch vụ Bưu chính số 6475, Luật Ngân hàng số 5411, Luật số 5549 về Phòng chống rửa tiền cho tội phạm , Luật số 4358 về phổ biến việc sử dụng mã số thuế và của tất cả các luật quốc gia / quốc tế có liên quan và các quy định thứ cấp được công bố bởi các cơ quan có thẩm quyền trong nước và / hoặc quốc tế (BTK, BRSA, CBRT, MASAK, TBB, v.v.) dựa trên các quy định này hoặc theo hợp đồng mà bên đó là một bên liên quan đến các quy định này hoạt động của mình (xác định, lưu giữ thông tin, báo cáo, cung cấp thông tin, v.v.); bao gồm cả việc ban hành hợp đồng cho bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào mà bạn đã yêu cầu từ các cơ sở của công ty chúng tôi (bao gồm cả các Cơ quan Bưu điện), và phát hành tất cả các hồ sơ và tài liệu khác (giấy hoặc điện tử), cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đó và để duy trì nó.

CÁC CÁ NHÂN HOẶC QUYỀN SỞ HỮU KHI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐÃ XỬ LÝ CỦA BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI CHO CÁC MỤC ĐÍCH ĐƯỢC đề cập ở trên

Tất cả dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển bao gồm nhưng không giới hạn ở các cá nhân hoặc tổ chức (BRSA, CMB, CBT, MASAK, Trung tâm rủi ro của Hiệp hội ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ, các cơ quan tư pháp và hành chính, các cơ quan chính phủ khác và các tổ chức và cá nhân) có quyền và thẩm quyền yêu cầu và xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi sự cho phép của tất cả các luật quốc gia / quốc tế được đề cập ở trên và / hoặc trong luật hoặc các thỏa thuận đã nêu mà bên đó là một bên và các tổ chức tài chính được đề cập trong điều 73 / 4 của Luật Ngân hàng số 5411, các công ty con gián tiếp / trực tiếp trong nước / nước ngoài, các đối tác kinh doanh hoặc chi nhánh của chúng tôi, các tổ chức và tổ chức trong nước / nước ngoài / quốc tế, công / tư, ngân hàng, quỹ, công ty và các bên thứ ba khác mà từ đó cung cấp dịch vụ / hỗ trợ / tư vấn / tài trợ được cung cấp hoặc hợp tác được thực hiện hoặc với Công ty chúng tôi là đối tác cho dự án / chương trình / tài trợ.

PHƯƠNG THỨC VÀ LÝ DO PHÁP LÝ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Vì các lý do pháp lý được mô tả ở trên, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được thu thập bởi các Đơn vị trụ sở chính của Công ty chúng tôi, Văn phòng Trung tâm / Chi nhánh, Đại lý Bưu điện, ATM, Trang web, tổng đài và thông qua tất cả các kênh khác bằng miệng, bằng văn bản hoặc điện tử bằng cách tự động hoặc phương tiện không tự động.

KHÔNG PHẢI TRƯỚC CÁC ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 28 CỦA PDPL ĐƯỢC NÊU “NGOẠI LỆ”, CÁC QUYỀN SỞ HỮU THEO ĐIỀU 11 CỦA LUẬT CÙNG NHAU

Bằng cách đăng ký vào Công ty của chúng tôi, bạn có quyền

(a) Tìm hiểu xem dữ liệu cá nhân của bạn đã được xử lý chưa, nếu nó đã được xử lý, thông tin liên quan đến nó, mục đích mà nó được xử lý và liệu nó có được sử dụng cho mục đích đó hay không và các bên thứ ba mà dữ liệu đó đã được chuyển trong nước hoặc nước ngoài,

b) yêu cầu chỉnh sửa nếu dữ liệu cá nhân của bạn không đầy đủ hoặc được xử lý không đúng cách, xóa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo các điều khoản quy định tại Điều 7 của Luật và trong bối cảnh này, thông tin liên quan đến các giao dịch do Công ty chúng tôi thực hiện là thông báo cho các bên thứ ba.

c) phản đối hậu quả có thể phát sinh đối với bạn do dữ liệu cá nhân của bạn được phân tích độc quyền bởi các hệ thống tự động và tuyên bố rằng thiệt hại sẽ được khắc phục nếu bạn bị thiệt hại do việc xử lý bất hợp pháp dữ liệu cá nhân của mình.

Bạn có thể sử dụng các quyền của mình theo điều khoản này kể từ ngày 07.10.2016, ngày quy định có hiệu lực và chúng tôi có quyền yêu cầu bạn chi trả các chi phí mà Công ty chúng tôi phải chịu để đáp ứng nhu cầu của bạn theo biểu giá được quy định trong điều 13 của PDPL có tiêu đề là “ứng dụng cho người giám sát dữ liệu”.